Opći uvjeti

Opći uvjeti

1.  OPĆE ODREDBE
1.1. Internetska stranica www.paulovnija.hr u vlasništvu je trgovačkog društva MIRTALIS d.o.o., sa sjedištem na adresi: Visoka 20, 10000 Zagreb OIB 08827861814, Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 1841637
1.2. Nositelj svih prava na Internet stranici www.paulovnija.hr (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo MIRTALIS d.o.o.
1.3. MIRTALIS d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu internet narudžbe/prodaje proizvoda iz asortimana trgovačkog društva putem servisa Paulovnija.hr na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti)

2. PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA
2.1. Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva MIRTALIS d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.
2.2. Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.paulovnija.hr (dalje: Paulovnija.hr) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
2.3. MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta MIRTALIS d.o.o. ne odgovara.
2.4. Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.
2.5. Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja usluga i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet narudžbe/prodaje robe putem servisa Paulovnija.hr upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta.
Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.
2.6. Svi materijali  objavljeni na stranici paulovnija.hr su vlasništvo društva Mirtalis d.o.o. i nisu za daljnju distribuciju.

3. POJMOVI
3.1. Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje
3.2. Internet stranica označava Internet stranicu www.paulovnija.hr
3.3. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje.
3.4. Korisnik kupac je korisnik koji putem obrasca za narudžbu, pošalje društvu MIRTALIS d.o.o. narudžbu za barem jedan proizvod te isplati kupoprodajnu cijenu.
3.5. Usluga Internet narudžbe/prodaje je usluga koja omogućuje korisnicima narudžbu/kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici

4. UVJETI KORIŠTENJA
4.1. Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga Paulovnija.hr Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.
4.2. Korištenje usluga Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama. Korištenje usluga Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost društva MIRTALIS d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.
4.3. MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena MIRTALIS d.o.o. ne odgovara. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.
4.4. U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga Paulovnija.hr Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama Paulovnija.hr

5. OGRANIČENJA KORIŠTENJA
5.1. Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivnopravnim propisima.
5.2. Korisnik se posebno obvezuje da neće:
-unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnopravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično
-unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojanse i slično
-koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba.

5.3. Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva MIRTALIS d.o.o..
Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje društva MIRTALIS d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštujući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.
5.4. Podaci, tekstovi, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo društva MIRTALIS d.o.o.
5.5. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom društvo MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge Paulovnija.hr internet narudžbe/prodaje.

6. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
6.1. MIRTALIS d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga Paulovnija.hr internet narudžbe/prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga Paulovnija.hr internet narudžbe/prodaje.
6.2. MIRTALIS d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se MIRTALIS d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.
6.3. MIRTALIS d.o.o.  ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
6.4. MIRTALIS d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi Paulovnija.hr Internet narudžbe/prodaje.

7. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
7.1. MIRTALIS d.o.o. putem Paulovnija.hr internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrasca za narudžbu, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).
7.2. Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. kupnja odabranog proizvoda putem Paulovnija.hr internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
7.3. Ponudu društva MIRTALIS d.o.o.  za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva MIRTALIS d.o.o.  i korisnika.
7.4. Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva MIRTALIS d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:
7.4.1. odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika
7.4.2. odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
7.5. U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o primitku uplate.,

8. BITNO OBILJEŽJE PROIZVODA
8.1. Proizvodi MIRTALIS d.o.o. koji se isporučuju sukladno ovim općim uvjetima, obzirom na svoja osnovna obilježja i vremenski okvir isporuke predstavljaju robu jasno prilagođenu korisniku, koja je izrađena po specifikaciji korisnika prilikom narudžbe sukladno članku 9. ovih Općih uvjeta.

8.2. Iz razloga navedenih u prethodnom stavku, isključeno je pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora.

9. UVJETI I POSTUPAK KUPNJE
9.1. Korištenjem usluga Paulovnija.hr internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike, teksta ili osnovnih obilježja proizvoda.
9.2. Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda. MIRTALIS d.o.o. ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
9.3. Osnovna obilježja i opis proizvoda, podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, uvjetima jamstva, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.
9.4. Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici/narudzba/ započinje klikom na ikonu “Pošalji ” nakon unosa svih traženih podataka. Trenutak narudžbe odabranog/odabranih proizvoda je trenutak u kojem kupac klikne na ikonu pošalji.
Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku narudžbe pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe ili bilo kojim drugim pisanim putem .

U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati društvo MIRTALIS d.o.o. na info@paulovnija.hr ili na telefonski broj naveden na Internet stranici  radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe. MIRTALIS d.o.o. će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.

9.5. Za valjanost narudžbe, kupac je dužan uplatiti avans u iznosu 20% od ukupne cijene iz čl. 10.1., na način propisan u čl. 10.3. ovih Općih uvjeta.

10. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
10.1. Cijena proizvoda izražena je u hrvatskim kunama (HRK) i naznačena u obrascu “Naruči” ili uz polje “Narudžba, sorta Paulovnija.hr i količina” za kupnju prije zaključenja narudžbe, a u cijenu nije uključen i iznos PDV-a.
10.2. MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično).
10.3. Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave vrši se na sljedeći način:

10.3.1. Plaćanje univerzalnim nalogom za plaćanje moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon zaprimljene narudžbe od strane korisnika tvrtka MIRTALIS d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje univerzalnim nalogom, a koje podatke je potrebno točno upisati u univerzalnim nalogom te uplatu izvršiti u roku. Po isteku navedenog roka plaćanja Mirtalis d.o.o. nije dužan rezervirati naručenu količinu robe.
10.3.2. Poslovni račun za uplatu:

IBAN: HR5024840081104948274, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59
Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon zaprimljene narudžbe MIRTALIS d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za izvršenje plaćanja.

11. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE
11.1. Dostava proizvoda vrši se putem dostavnih službi koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske. Za gubitak i oštećenja nastala nakon predaje robe dostavnoj službi Mirtalis d.o.o. ne odgovara.
11.2. Rok isporuke proizvoda dogovara se sa svakim kupcem posebno i naznačuje se na dokumentu koji Mirtalis d.o.o. šalje nakon zaprimljene narudžbe.
11.3. O mogućoj promjeni roka isporuke MIRTALIS d.o.o. pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte.
11.4. MIRTALIS d.o.o. ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom popunjavanja obrasca za narudžbu ili putem telefonskog kontakta.
11.5. U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, MIRTALIS d.o.o. pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.

12. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
12.1. U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva MIRTALIS d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
12.2. Korisnik je dužan obavijestiti MIRTALIS d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od 15  dana od kad je otkrio nedostatak (reklamacija proizvoda).
12.3. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:
na e-mail adresu: info@paulovnija.hr ili na adresu: MIRTALIS d.o.o., 10000 Zagreb, Visoka 20

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
13.1. U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice MIRTALIS d.o.o. može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, prezime, OIB, naziv tvrtke,  adresa, telefonski broj i  e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.
13.2. Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podatcima u svrhe predviđene Uvjetima.
13.3. Prikupljene podatke MIRTALIS d.o.o. koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Paulovnija.hr Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
13.4. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će o mogućim naknadnim promjenama obavijestiti  MIRTALIS d.o.o.

 

Uvjeti su objavljeni 11. prosinca 2015. godine na www.Paulovnija.hr